Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Praktijk PodoBasic en een cliënt waarop Pedicure Praktijk PodoBasic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Pedicure Praktijk PodoBasic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Pedicure Praktijk PodoBasic zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Praktijk PodoBasic melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Praktijk PodoBasic het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Praktijk PodoBasic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Pedicure Praktijk PodoBasic moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd: Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

Pedicure Praktijk PodoBasic vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening:
IBAN: NL67 SNSB 0870735942 ten name van H. Gouma, Pedicure Praktijk PodoBasic te Enschede onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Indien u een duplicaat/kopie factuur wenst te ontvangen, ben ik genoodzaakt om extra administratiekosten á € 2,50 per factuur, in rekening te brengen.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pedicure Praktijk PodoBasic vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Praktijk PodoBasic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure Praktijk PodoBasic neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicure Praktijk PodoBasic behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure Praktijk PodoBasic zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Pedicure Praktijk PodoBasic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak,
Pedicure Praktijk PodoBasic verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Pedicure Praktijk PodoBasic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicure Praktijk PodoBasic is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Praktijk PodoBasic is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal

Pedicure Praktijk PodoBasic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Pedicure Praktijk PodoBasic meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking (schriftelijk) gemeld worden aan Pedicure Praktijk PodoBasic.
Pedicure Praktijk PodoBasic moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure Praktijk PodoBasic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Praktijk PodoBasic het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Praktijk PodoBasic en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Contact gegevens

Pedicure Praktijk PodoBasic
Hinke Gouma
Medisch pedicure
Esstraat 89
7533 VJ Enschede

Telefoon: 06-36097838
Email: info@podobasic.nl

ProVoet lid nr.: 309911
KRP nr.: 13655
AGB praktijkcode: 9661566
AGB zorgverlenersnr.: 96011607
KvK te Enschede: 08128723

Ook is Pedicure Praktijk PodoBasic te vinden op www.pedicure-info.nl:
http://www.pedicure-info.nl/bdr1019015-Pedicure-Praktijk-PodoBasic.html
http://www.pedicure-info.nl/
http://www.pedicure-info.nl/enschede